In beginsel is voor verzuim een ingebrekestelling met aanmaning vereist. Een ingebrekestelling moet schriftelijk plaatsvinden. De schuldeiser stelt een termijn waarin op waarbinnen de schuldenaar de afspraak alsnog kan nakomen. Een ingebrekestelling moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Er moet duidelijk nakoming worden geëist; 
  • Duidelijk moet zijn wat er wordt gevorderd en wat de grondslag van de vordering is; 
  • Er moet een duidelijke termijn worden aangegeven.

Zakendoen brengt soms met zich mee dat gemaakte afspraken niet juist of niet volledig worden nagekomen. Gebruikelijk is dat de betrokkenen in zo’n geval (telefonisch) overleg voeren om te zoeken naar een oplossing.

Het kan gebeuren dat een partij ondanks allerlei toezeggingen nalatig blijft datgene te doen wat is afgesproken. De wet geeft in zo'n situatie een nauwkeurige regeling met de ingebrekestelling en het verzuim als kernbegrippen. In gebreke stellen houdt in dat je de ander schriftelijk aanmaant, waarbij je een redelijke termijn stelt voor de nakoming.

Nakomingstermijn

Er moet een termijn aan de andere partij worden gegeven om deze (redelijkerwijs) in de gelegenheid te stellen alsnog de overeenkomst na te komen. Over het algemeen is een termijn van veertien dagen redelijk. Als de ander binnen de gestelde termijn de voorgestelde afspraak niet nakomt dan is hij in verzuim. Het verzuim heeft tot gevolg dat je de ander aansprakelijk mag houden voor de schade die je lijdt doordat niet wordt nagekomen. De twee meest voorkomende situaties zijn dat de ander niet tijdig nakomt of niet deugdelijk nakomt. Als de ander niet tijdig nakomt, is het van belang na te gaan of een duidelijk tijdstip is afgesproken. Is dat het geval, dan treedt het verzuim in op het moment dat de ander niet op het afgesproken tijdstip presteert. Een ingebrekestelling is dan niet nodig. De wettelijke rente is direct verschuldigd. Is geen duidelijk tijdstip afgesproken dan moet je in gebreke stellen. Als de ander niet deugdelijk presteert dan is een ingebrekestelling ook noodzakelijk.

Wat moet er nog meer in de ingebrekestelling?

In de ingebrekestelling stel je een termijn en geef je duidelijk aan wat er volgens jou aan de prestatie van de ander mankeert en wat er moet gebeuren. Wacht niet te lang met een ingebrekestelling. Dit om te voorkomen dat een rechter je tegenwerpt dat je te lang hebt gewacht met het kenbaar maken van je klachten. Een ingebrekestelling geeft duidelijk aan wat er verwacht wordt en heeft het voordeel dat je een schriftelijk bewijsstuk hebt. Mondelinge afspraken, en zeker telefonische, zijn immers in een procedure moeilijk hard te maken. De meeste algemene voorwaarden bevatten over dit onderwerp een regeling. Het is verstandig deze er eerst op na te slaan.