Stel dat u na een lange periode bij uw werkgever wordt benaderd door een concurrent die u een goed bod doet. Een hoger salaris of zelfs een functie met een auto naar keuze van de zaak. Kunt u dan zomaar veranderen van werkgever? Dit hangt af van de vraag of u wel of niet aan concurrentiebeding gebonden bent. En zo ja, moet u dan een boete betalen als u het concurrentiebeding niet naleeft?

 

Concurrentie- en relatiebeding

In veel gevallen wordt door een werkgever een concurrentie- en/of relatiebeding overeengekomen met de werknemer. Het is mogelijk dat u als werknemer een concurrentiebeding hebt ondertekend.

Een concurrentiebeding en een relatiebeding houden respectievelijk in dat u overeenkomt met uw werkgever dat u niet bij een concurrent gaat werken en de klanten bij uw huidige werkgever niet meeneemt naar de concurrent. U bent dan wel vrij om ontslag te nemen en ergens anders te gaan werken.

Maar in een concurrentiebeding worden de werkzaamheden genoemd die u niet mag verrichten bij een andere werkgever. Daarin wordt veelal ook een gebied benoemd waarbinnen u niet werkzaam mag zijn. Vaak is het de regio van uw huidige werkgever. En tot slot staat er vaak een geldingsduur in uw concurrentiebeding. Dit betekent dat u gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar na vertrek of ontslag die werkzaamheden binnen dat gebied niet mag verrichten.

Om ervoor te zorgen dat u zich hieraan houdt, koppelen werkgevers vaak een boetebeding aan uw concurrentiebeding. Wanneer u zich hier niet aan houdt, betaalt u een zeer hoge boete.

 


Doel

Waarom wil een werkgever niet dat u bij een ander bedrijf soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten? De werkgever is bang dat u de kennis en ervaringen van zijn bedrijf naar de concurrent brengt en daarmee de concurrent voordelen zult bezorgen. Ook wanneer u bepaalde relaties of klanten hebt, kan het zijn dat deze met u mee gaan naar de concurrent of dat u ze meeneemt en voor u zelf een bedrijf begint. Dit wil de werkgever voorkomen. Vooral wanneer u een lange tijd bij uw werkgever hebt gewerkt, dan weet u meer van het bedrijf en kunt u meer schade toebrengen aan uw werkgever door deze informatie aan de concurrent te geven.

 

Wettelijke vereisten

Wanneer uw werkgever een concurrentiebeding met u wilt overeenkomen, gelden er drie vereisten. Ten eerste kan (sinds 1 januari 2015) een concurrentiebeding alleen worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ten tweede dient het concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen zijn. Dit houdt in dat uw werkgever het concurrentiebeding schriftelijk met u overeen moet komen. Het is niet mogelijk dat het concurrentiebeding in de algemene arbeidsvoorwaarden staat waar de arbeidsovereenkomst naar verwijst. Ook is het niet voldoende dat het concurrentiebeding in de CAO staat. Het concurrentiebeding moet dus écht persoonlijk, individueel en schriftelijk met u worden overeengekomen. 

Ten derde moet u als werknemer meerderjarig zijn. Wanneer u een concurrentiebeding hebt ondertekend terwijl u nog niet meerderjarig was, dan moet uw werkgever nogmaals een concurrentiebeding met u overeenkomen nadat u meerderjarig bent geworden.

In afwijking van het eerste vereiste kan de werkgever onder drie voorwaarden een concurrentiebeding toch overeenkomen in een overeenkomst voor bepaalde tijd. Uit de schriftelijke motivering van de werkgever in het concurrentiebeding (1) moet blijken dat het beding noodzakelijk is (2) vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (3). Indien uit de schriftelijke motivering blijkt dat aan de tweede en derde voorwaarden (noodzakelijkheid en bedrijfs- of dienstbelangen) is voldaan kan de werkgever het beding opnemen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 

Vernietigen door de rechter

De rechter kan een concurrentiebeding dat opgenomen is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vernietigen als blijkt dat het beding toch niet noodzakelijk is vanwege bedrijfs- of dienstbelangen. De rechter kan ook een concurrentiebeding dat opgenomen is in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk vernietigen, indien de werknemer - in verhouding met tot het te beschermen doel van de werkgever - door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Er vindt een belangenafweging plaatst tussen de belangen van de werkgever en werknemer. 

Verlies van werking

Voor 1 juli 2015 verloor het beding zijn werking als de werkgever schadeplichtig was ten aanzien van de reden die heeft geleid tot het eind van het dienstverband. Nu kan de werkgever geen rechten ontlenen aan het concurrentiebeding indien het eindigen of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.