Met kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. U kunt kinderbijslag krijgen voor uw eigen kinderen, aangehuwde kinderen of pleegkinderen.

Recht op kinderbijslag

U heeft recht op kinderbijslag voor kinderen jonger dan 16 jaar die tot uw huishouden behoren of voor kinderen jonger dan 18 jaar die u in belangrijke mate onderhoudt.

Bij kinderen jonger dan 16 jaar wordt automatisch aangenomen dat zij door u in belangrijke mate worden onderhouden, indien de kinderen tot uw huishouden behoren. Bij jongeren tussen de 16 en 18 jaar geldt een ‘onderhoudseis’. U moet het kind in belangrijke mate onderhouden. Hierbij wordt gekeken naar uw onderhoudsbijdrage en het inkomen van uw kind.

Daarnaast bestaat alleen recht op kinderbijslag voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud, wanneer:

  • Uw kind voltijds dagonderwijs volgt (zonder te spijbelen);
  • Uw kind al een startkwalificatie heeft; of
  • Uw kind vrijgesteld is van de onderwijsplicht, bijvoorbeeld wanneer uw kind door ziekte of handicap geen opleiding kan volgen.

 

Hoogte

De wetgever onderscheidt drie leeftijdscategorieën:

  • 0-5 jaar: 70% van het basiskinderbijslagbedrag.
  • 6-11 jaar: 85% van het basiskinderbijslagbedrag.
  • 12-18 jaar: 100% van het basiskinderbijslagbedrag.

Heeft uw kind intensieve zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat uw kind een handicapt heeft of ziek is, dan kunt u recht hebben op dubbele kinderbijslag. U komt in aanmerking voor dubbele kinderbijslag indien uw kind ouder dan 3 jaar is, thuiswonend is of een advies heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Aanvraag

De Sociale Zekerheidsbank is verantwoordelijk voor de uitbetaling van Kinderbijslag. Kinderbijslag moet worden aangevraagd bij de geboorte van uw eerste kind of bij vestiging in Nederland en hoeft dus maar één keer te worden aangevraagd.