envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

Alimentatie berekenen


Het komt vaak voor dat er na een echtscheiding of na een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, door de ene partner alimentatie moet worden betaald aan de andere partner. De partner die er financieel het beste voorstaat, moet voor zover dit mogelijk en noodzakelijk is de andere kinderalimentatie. De alimentatie voor kinderen betreft de onderhoudsplicht die ouders ten opzichte van hun kinderen hebben.

 

Als eenmaal is vastgesteld dat je alimentatie moet gaan betalen of gaat ontvangen dan is daarmee de kous natuurlijk nog lang niet af. Er moet namelijk ook worden vastgesteld hoe lang er alimentatie moet worden betaald en wat precies de hoogte is van het bedrag dat aan alimentatie moet worden betaald. 

EERDER GESTELDE VRAGEN?

Duur van de alimentatie

Bij partneralimentatie is de maximale periode dat er alimentatie moet worden betaald in principe vastgesteld op 12 jaar. Die periode gaat in op het moment dat de scheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het staat ex-partners vrij om samen een langere periode af te spreken, maar de rechter kan dit niet zomaar opleggen. De periode van 12 jaar wordt alleen in zeldzame gevallen door de rechter verlengdals de alimentatie-ontvanger dit aanvraagt.

 

 

Wanneer het huwelijk of het geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar heeft geduurd, dan geldt een maximale periode die gelijk is aan de duur van die verbintenis. Ben je bijvoorbeeld drie jaar getrouwd geweest, dan heb je maximaal voor een periode van drie jaar recht op alimentatie. Als er kinderen in het spel zijn, kan er een langere duur van de partneralimentatie worden vastgesteld.

 

Partneralimentatie eindigt wanneer de vastgestelde periode afloopt, wanneer een partner overlijdt of wanneer de ontvangende partner opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of in bepaalde gevallen wanneer deze gaat samenwonen. Als een stopzetting van de alimentatie door de rechter als onredelijk of te ingrijpend wordt beschouwd, kan de alimentatieplicht zelfs levenslang blijven bestaan. Voor die verlenging moet dan wel een verzoek worden ingediend door de partner die de alimentatie ontvangt.

 

Bij kinderalimentatie is de periode dat een ouder alimentatie moet betalen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ouders zijn namelijk onderhoudsplichtig ten opzichte van hun minderjarige kind. Als het kind 18 jaar is geworden, geldt een voortgezette onderhoudsplicht. Die periode loopt tot het kind 21 jaar oud is.

De periode dat er kinderalimentatie moet worden betaald, kan in bepaalde gevallen verlengd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het kind in kwestie gehandicapt is en hierdoor niet in staat is om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien.

 

EERDER GESTELDE VRAGEN?

Hoogte van de alimentatie

Het berekenen van het bedrag dat aan alimentatie moet worden betaald, is een nauwkeurig werkje. In de alimentatieberekening wordt de draagkracht van de partner die de alimentatie moet gaan betalen, afgewogen tegen de behoefte van de partner of het kind die de alimentatie ontvangt. 

 

Het is mogelijk om samen met je voormalige partner afspraken te maken over de alimentatie. Je kunt zelf een alimentatieberekening maken met behulp van een online rekenhulp of aan de hand van de Tremanormen. De Tremanormen worden in bijna alle gevallen ook door de rechter gehanteerd om vast te stellen welk bedrag er aan partneralimentatie of kinderalimentatie betaald moet worden.

Als je er samen met je partner niet uitkomt, zal de rechter moeten bepalen welk bedrag er aan alimentatie betaald moet gaan worden. Zoals al gezegd, baseert de rechter zich hierbij doorgaans op de Tremanormen. Deze richtlijnen, die zijn opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (de NVvR), vormen een praktische handleiding om draagkracht en behoefte vast te stellen.


In de Tremanormen worden meerdere factoren meegewogen om tot een eerlijke alimentatieberekening te komen: onder andere inkomen, vermogen, woonlasten, ziektekosten, regelmatige reiskosten, kosten voor studie en eventuele schulden die de partners hebben.

 

EERDER GESTELDE VRAGEN?

Maximum alimentatieberekening

Het bedrag aan alimentatie mag de behoefte van de onderhoudsgerechtigde of de draagkracht van de onderhoudsplichtige niet overstijgen. Het bedrag kan dus nooit hoger uitvallen dan het besteedbaar inkomen van de onderhoudsplichtige partner en ook niet hoger dan de behoefte van de onderhoudsgerechtigde partner of het kind. 

 

Er is geen vast maximum alimentatiebedrag vastgelegd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de betrokkenen en die verschilt nu eenmaal van geval tot geval.
Bij partneralimentatie is de achterliggende gedachte dat door een scheiding de onderhoudsplicht die partners ten opzichte van elkaar hebben, niet zomaar komt te vervallen. In een relatie wordt je geacht voor elkaar te zorgen en dit stopt niet direct op het moment dat je uit elkaar besluit te gaan. 

 

Bij kinderalimentatie is het uitgangspunt dat de levensstandaard van het kind zo min mogelijk moet worden aangetast door de scheiding van de ouders. In het ideale geval blijft deze hetzelfde als vóór de scheiding het geval was.

EERDER GESTELDE VRAGEN?


Alimentatie wijzigen

Alimentatie wijzigen is mogelijk op basis van verschillende redenen. Voordat de rechter zich buigt over een verzoek voor wijziging van de alimentatie, moet er sprake zijn van gewijzigde omstandigheden. De gewenste wijziging van het bedrag moet bovendien minimaal tien procent van het eerder vastgestelde bedrag bedragen.

Bij partneralimentatie is het normaliter zo, dat de onderhoudsplicht van de ex-partners in zijn geheel komt te vervallen wanneer de partner die de alimentatie ontvangt met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. De onderhoudsplicht ‘verhuist’ dan als het ware van de ex-partner naar de nieuwe partner. De alimentatieplicht van de ex-partner stopt dan definitief. Dit houdt ook in, dat wanneer de nieuwe relatie stukloopt, er niet opnieuw alimentatie kan worden verlangd van die eerste ex-partner.


Voorbeelden van andere situaties waarin de rechter kan besluiten tot een wijziging van de alimentatie, zijn:

  1. Degene die de alimentatie ontvangt, krijgt een eigen inkomen en is in staat om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer je ex-partner na de scheidingbijvoorbeeld een fulltime baan krijgt, kan dit een reden zijn om het bedrag aan alimentatie dat je moet betalen te wijzigen.
  2. De partner die alimentatie betaalt, verliest onvrijwillig inkomsten. Wanneer je bijvoorbeeld je baan kwijt raakt en er hierdoor financieel flink op achteruit gaat, dan wordt je draagkracht minder. Dit kan een reden zijn voor de rechter om het bedrag dat je aan alimentatie moet betalen, te wijzigen.
  3. De partner die de alimentatie ontvangt komt de afspraken niet na die betrekking hebben op de omgangsregeling. Dit wordt het ‘frustreren van de omgangsregeling’ genoemd. In een dergelijk geval kan de rechter bepalen dat degene die de afspraken niet nakomt in het vervolg minder alimentatie ontvangt.
  4. Ook wanneer de ontvangende partner zich lasterlijk gedraagt ten opzichte van de partner die de alimentatie betaalt, kan dit een reden zijn voor wijziging van de alimentatie. Alimentatie is namelijk gebaseerd op een ‘lotsverbondenheid’. Wanneer deze ernstig wordt aangetast, kan de rechter zelfs bepalen dat de alimentatieplicht komt te vervallen. Dit is bijvoorbeeld voorgekomen in een zaak waarbij de vrouw die de alimentatie ontving, de ex-partner langdurig onterecht beschuldigde van seksueel misbruik van de kinderen.


Ook kinderalimentatie kan gewijzigd worden. Hier moet dan, net als bij het wijzigen van de partneralimentatie, sprake zijn van veranderde omstandigheden. Een aantal voorbeelden:

  1. De draagkracht van de betalende ouder verandert. Dit kan een reden zijn om de kinderalimentatie te wijzigen; zowel wanneer de betalende ouder méér inkomsten krijgt dan eerst het geval was, als wanneer deze juist minder inkomsten ontvangt dan eerst het geval was.
  2. De draagkracht van de ouder waarbij de kinderen doorgaans verblijven, verandert. Ook hierbij geldt dat zowel een vermindering als een vermeerdering van de inkomsten aanleiding kunnen zijn voor het wijzigen van de alimentatie.
  3. De omgangsregeling wordt gewijzigd. Wanneer de ouders bijvoorbeeld besluiten om een co-ouderschap aan te gaan en de lasten daardoor anders zijn verdeeld dan voorheen, dan kan dit een reden zijn de kinderalimentatie te wijzigen.
  4. Een verhoging van de woonlasten. Wanneer er een gegronde reden is voor de ontvangende ouder om bijvoorbeeld groter te gaan wonen, dan is er sprake van een verandering in de behoefte en kan dit aanleiding zijn tot een wijziging van de alimentatie.


Om alimentatie te laten beëindigen of wijzigen, moet je altijd een verzoekschrift indienen. De rechter bepaalt dan of er voldoende reden is om de partneralimentatie of kinderalimentatie te wijzigen of zelfs stop te zetten.

EERDER GESTELDE VRAGEN?Hulp nodig bij het vaststellen of berekenen van de alimentatie?

Als je hulp nodig heeft bij het vaststellen of berekenen van de alimentatie, of wanneer je aanvullende informatie zoekt over de alimentatie berekening, neem dan contact met ons op.

Verzoekschrift vaststelling of wijziging alimentatie

Wil je een verzoekschrift indienen voor vaststelling of wijziging van de alimentatie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen of een advocaat in uw regio benaderen.