envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

Disclaimer

 

Het materiaal op deze website is samengesteld en geleverd door allesoverrechten.nl (hierna: Alles over Rechten) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer en of gebruiker wordt ten zeerste ontraden om van deze informatie gebruikt te maken zonder vooraf een juridisch adviseur of specialist te raadplegen. Het materiaal mag uitsluitend en exclusief gelezen worden voor privé doeleinden en elk ander (commercieel) gebruikt is niet toegestaan.  

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan allesoverrechten.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Alles over Rechten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Alles over Rechten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op haar website www.allesoverrechten.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Alles over Rechten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van allesoverrechten.nl. Alles over Rechten behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Alles over Rechten.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Alles over Rechten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van allesoverrechten.nl verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar allesoverrechten.nl verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Wellicht ten overvloede vermelden wij hierbij dat Alles over Rechten met de website www.allesoverrechten.nl geen dienst levert door de gepubliceerde informatie beschikbaar te stellen. Wij proberen het recht, door deze kosteloze service, toegankelijker te maken voor iedereen die het lastig vindt om zijn of haar rechtspositie vast te stellen. Daarbij dient men te beseffen dat geen enkel artikel (informatie stuk) op deze site een antwoord is op een individueel vraagstuk. Wederom wijst allesoverrechten.nl de lezer en of gebruiker erop dat het hem of haar ten zeerste wordt ontraden om van de gepubliceerde informatie op www.allesoverrechten.nl gebruikt te maken zonder vooraf een juridisch adviseur of specialist te raadplegen.