envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Zelfstandigen hebben de mogelijk om hun opdrachtgever aan te spreken voor schade die zij lijden in de uitoefening van hun werk op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Een vordering kon voorheen alleen worden ingesteld op grond van artikel 6:162 BW, maar door artikel 7:658 lid 4 BW ruimer uit te leggen heeft de zelfstandige een bewijsvoordeel ingeval de vordering wordt gestoeld op laatstgenoemd artikel.


De Hoge Raad heeft op 23 maart 2012 bepaald dat de zorgplicht van een werkgever zich in eerste instantie uitstrekt over werknemers, inleenkrachten en uitzendkrachten, maar onder omstandigheden ook kan uitstrekken tegenover ingehuurde zelfstandigen. De Hoge Raad is namelijk van mening dat bescherming van personen die gelijkgesteld kunnen worden met de werknemers van de opdrachtgever (werkgever) het doel is van de in artikel 7:658 lid 4 BW omschreven zorgplicht die de werkgever in acht dient te nemen. 

“Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt”

Voorwaarden

Allereerst moet het gaan om werkzaamheden die onder het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren of werkzaamheden die, gelet op de manier waarop de opdrachtgever (werkgever) invulling geeft aan zijn beroep op bedrijf, feitelijk onder de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de betreffende opdrachtgever vallen.

Dit geldt zelfs als de werkzaamheden in opdracht van de werkgever (opdrachtgever) bij een derde worden verricht. Als één van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever bestaat uit het voor derden op locatie verrichten van bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden, kan het zijn dat de door de zelfstandige bij een derde te verrichten werkzaamheden ‘in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever’ plaatsvinden.

Vervolgens moet worden vastgesteld of de ingehuurde zelfstandige voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden (de opdrachtgever) verricht. Dit kan worden vastgesteld door te kijken naar alle omstandigheden van het geval. Hierbij zijn de volgende zaken van belang

  • De feitelijke verhouding tussen betrokkenen (zelfstandige, opdrachtgever en eventuele derde),
  • de aard van de verrichte werkzaamheden en
  • de mate waarin de ‘werkgever’ al dan niet door middel van hulppersonen invloed heeft op de werkomstandigheden van de zelfstandige en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.

Onrechtmatige daad jegens ingehuurde zelfstandige

De zelfstandige zou ook een vordering kunnen instellen op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Echter is een vordering op grond van de zorgplicht in de regel voor de zelfstandige gunstiger vanwege het voordeel van de bewijslast. De ingehuurde zelfstandige hoeft eigenlijk alleen aan te tonen dat hij in de uitoefening van zijn werk schade heeft geleden. De werkgever (of opdrachtgever) is dan in beginsel aansprakelijk. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Tip voor de werkgever:

Neem uw bestaande verzekeringsdekking voor werkgeversaansprakelijkheid goed door en kijk of de polis ook (voldoende) dekking biedt voor schade van werknemers, ingeleende krachten en ingehuurde zelfstandigen.