envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Huurcontract woonruimte

-

Huurrecht

Huurder(s)


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldcontract van Alles over Rechten. Dit contract kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van onderstaand contract is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in dit voorbeeldcontract.

 

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

   

 

De ondergetekenden:

   

De [[naam_verh]]., [[stat_gev]] en [[wo_ka]] te [[plaats_ver]] aan de [[adres_verh]] nr. [[nr]] hierna te noemen: "verhuurder", 

 

en

 

1. [[naam_huurder]], geboren op [[geb_datum_h]] te [[geb_plaats_h]] (BSN: [[bsn_huurder]]), wonende aan de [[adres_h]], [[pc_h]] te [[wp_h]]; 

 

 

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

   

  

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

 

   

Artikel 1 Het gehuurde

 

 

Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de woning, gelegen aan de ................ nr. ... te .........., inclusief onroerende aanhorigheden en inclusief het medegebruik van de om het complex eventueel gelegen groenstroken, en tuinen die als onroerende aanhorigheid zijn te beschouwen en het medegebruik van eventueel gemeenschappelijke ruimten, hierna te noemen: "het gehuurde". Een beschrijving van het gehuurde is als bijlage opgenomen.

 

 

Artikel 2 De bestemming van het gehuurde

 

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

  

 

Artikel 3 De huurperiode

 

De huurovereenkomst is met ingang van ............. aangegaan voor on¬bepaal¬de tijd. 

 

 

Artikel 4 De door huurder te betalen prijs

 

4.1. Vanaf de ingangsdatum van de huur is huurder maandelijks een prijs verschuldigd. Deze bestaat uit de huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor de in verband met de bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten, hierna te noemen “servicekosten”.

 

4.2.   De door huurder verschuldigde huurprijs bedraagt:  €…..

De huurprijs wordt jaarlijks gewijzigd overeenkomstig de bij of krachtens de wet bepaalde wijze. 

 

4.3.   Het maandelijks voorschotbedrag  met betrekking tot servicekosten bedraagt € 

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

   

a. stookkosten c.v.-installatie €.....

b. schoonhouden gemeenschappelijke ruimten €.....

c. tuinonderhoud €.....

d. waterverbruik €.....

e. huismeester / buurtconciërge / flatwacht €.....

elektra gemeenschappelijke ruimten en

- voorzieningen €.....

g. servicepakket huurdersonderhoud €.....

h. glasfonds €.....

i. ontstoppingsfonds €.....

j. beheer- en administratie kosten €.....

k. …………………………………. €…

 

Totaal €.....

 

4.4.   Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand op de door verhuurder aangegeven wijze. 

 

 

Artikel 5   De administratiekosten en de eerste huurtermijn

 

   

5.1. Bij ondertekening van dit contract betaalt huurder:

a. administratiekosten: €..... 

b. de huurprijs en het voorschot met betrekking tot servicekosten 

over de periode van ........ tot en met ........: €..... 

 

Totaal: €..... 

 

   

Artikel 6   De woonplaatskeuze van huurder

 

6.1. Huurder verklaart gedurende de huurovereenkomst woonplaats te hebben gekozen in het gehuurde.

6.2.   Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder zijn nieuwe adres schriftelijk doorgeven. Voor het geval huurder het gehuurde definitief verlaat zonder opgave van het nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

 

 

Artikel 7 Verstrekking gegevens huishoudinkomen en gezinssamenstelling

 

7.1.   Huurder verklaart dat de door hem aan verhuurder vóór aanvang van de huurovereenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot zijn huishoudinkomen en gezinssamenstelling juist en volledig

7.2.   Indien huurder onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en hij bij verstrekking van de juiste en volledige gegevens niet in aanmerking zou zijn gekomen voor het gehuurde, moet huurder het gehuurde ontruimen op eerste aanzegging van verhuurder. Indien huurder hiertoe niet overgaat, start verhuurder een gerechtelijke procedure met als doel ontruiming van het gehuurde. 

 

 

Artikel 8 De Algemene Huurvoorwaarden van verhuurder

   

8.1.   Op deze overeenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte d.d. ................. van verhuurder van toepassing.

8.2.   In afwijking van, respectievelijk als aanvulling op:

   

artikel .....................;

artikel .....................;

   

van de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte van verhuurder is het volgende overeengekomen:

- .............................................................................;

- .............................................................................;

 

Artikel 9 De bijlagen bij dit contract

 

   

9.1.   Huurder verklaart te hebben ontvangen:

a. de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte van verhuurder d.d.;

b. de beschrijving van het gehuurde;

c. de splitsingsakte / het splitsingsreglement / het huishoudelijk reglement; 

d. ……..................................................

   

9.2.   De in het eerste lid van dit artikel bedoelde bijlagen maken deel uit van de huurovereen¬komst.

   

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ...................... op .............. 20 ..

   

Verhuurder:               Huurder:

  1.                  

2.

 

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE AEDES

   

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Artikel 1

   

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas¬sing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

 

Meer dan één huurder

Artikel 2

2.1.

De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur, dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.

 

2.2.

Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

 

2.3. 

De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd.

 

2.4. 

Om de huurovereenkomst te doen eindigen, moet de opzegging aan of door (alle) in de aanhef genoemde huurder(s) geschieden. De in de aanhef genoemde huurders kunnen derhalve slechts gezamenlijk de huur opzeggen, tenzij verhuurder uitdrukkelijk instemt met een enkelvoudige beëindiging door één van de in de aanhef genoemde huurders. 

 

2.5.

Indien verhuurder op grond van een wettelijke dan wel contractuele regeling verplicht is tot het verrichten van een prestatie jegens huurder, bevrijdt nakoming aan één van de in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders, verhuurder van haar verplichting.

 

 

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Artikel 3

   

3.1.

Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter be¬schik¬king stellen, tenzij dit geen werkdag is. 

 

3.2.

Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving.  

   

Servicekosten

Artikel 4

 

4.1.

Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten.

Jaarlijks verstrekt verhuur¬der aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten.   

 

Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huur¬der als voor¬schot betaalde servicekosten zullen daarbij door de ver¬huur¬der met de huurder worden verre¬kend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuur¬der ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voor¬schot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt derhalve geen verreke¬ning plaats.

   

4.2.

Het tussen verhuurder en huurder geldende maan¬delijkse voor¬schot¬be¬drag kan, behoudens een tussen partijen aan¬gegane nadere overeen¬komst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het eerste lid van dit artikel bedoelde over¬zicht is ver¬strekt.

 

4.3.

Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten, dan wel een wijziging van de berekeningsmethodiek van de geleverde zaken of diensten, en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. 

 

Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

 

4.4.

Indien niet tenminste 70% is bereikt, is huurder voorts gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten, dan wel een wijziging van de berekeningsmethodiek van de geleverde zaken of diensten, en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien: 

het belang van verhuurder bij de wijziging zodanig is dat huurder - in redelijkheid de belangen van beide partijen in aanmerking genomen- zijn toestemming daaraan niet mag onthouden

en

verhuurder huurder over de wijziging tijdig heeft geïnformeerd en met huurder, de eventueel aanwezige bewonerscommissie, en indien nodig de huurdersorganisatie, overleg heeft gevoerd.

 

De algemene verplichtingen van verhuurder

Artikel 5

  

Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze inge¬vol¬ge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor re¬kening van huurder komen.

 

De verplichtingen van huurder 

Artikel 6

   

6.1.

Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn ge¬heel, bij vooruitbe¬taling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door verhuurder aangegeven wijze. 

 

Vanaf de eerste dag  van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.

 

6.2.

Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

6.3. 

Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.

 

6.4.

Huurder zal het gehuurde, waar¬onder begrepen alle aan¬horig¬heden en de eventuele gemeenschap¬pelijke ruimten, over¬een¬komstig de bestemming gebruiken en deze be-stemming niet wij¬zigen. Het is huurder niet toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in het gehuurde, delen van het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten te ontplooien.

 

Onder gemeenschappelijke ruimten wordt onder meer verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt.

 

6.5.

Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd feitelijk bewonen en de woonruimte daadwerkelijk voor hemzelf en de leden van zijn huishouden gebruiken. Huurder zal in het gehuurde zijn exclusieve hoofdverblijf houden. Indien huurder het gehuurde niet feitelijk bewoont, dan wel het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. 

 

6.6.

Het is huurder slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, dan wel het gehuurde op internet of anderszins aan derden te huur of gebruik aan te bieden. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden. 

 

Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen. Daarnaast is huurder een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,-- te vermeerderen met € 50,-- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

 

6.7.

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonen¬den geen over¬last of hinder wordt veroorzaakt door huur¬der, huisgenoten, huis¬dieren of door derden die zich vanwege huurder in, rondom of in de directe nabijheid van het ge¬huurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. 

 

Tevens dient huurder zich als goed huurder te gedragen richting medewerkers van verhuurder en/of door verhuurder ingehuurde derden. Fysiek of verbaal geweld, agressiviteit, dan wel ander wangedrag leidt tot passende (juridische) maatregelen jegens huurder, die kunnen leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst.  

 

6.8.

Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te (doen) kweken, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Huurder is bij overtreding van dit verbod een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 

€ 2.500,-- te vermeerderen met € 50,-- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

 

6.9.

Huurder is verplicht zijn voor- en achtertuin als sier- of moestuin te gebruiken en deze zodanig te onderhouden dat deze -naar het oordeel van verhuurder- een verzorgde indruk maakt en zal geen  bomen, struiken of andere beplanting aanbrengen die overlast voor derden kunnen veroorzaken.

 

Verhuurder heeft het recht te vorderen dat huurder bij het einde van de huur op kosten van huurder door hem geplante bomen en/of hoogopschietende beplanting (laat) verwijderen.

 

6.10.

Het is huurder niet toegestaan de tuin, dan wel andere gehuurde buitenruimte(n)te gebruiken voor opslag en/of stalling van voer- of vaartuigen, caravans, aanhangwagens, handelswaren, afval, dan wel gevaarlijke of milieubelastende zaken en andere zaken van welke aard dan ook.

 

Het is huurder voorts niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken voor opslag en/of stalling van tweewielers, kinderwagens, handelswaren, afval, gevaarlijke of milieubelastende zaken en andere zaken van welke aard dan ook. Doet huurder dat toch, dan is verhuurder gerechtigd deze zaken te verwijderen op kosten van huurder.  

 

6.11

Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering. In gestapelde bouw dient een zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is.

 

6.12.

Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voor¬ko¬ming van schade aan het gehuurde, in het bij¬zonder in geval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel drei¬gende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuur¬der te melden.

 

Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen. 

   

6.13.

In verband met controle door verhuurder van de naleving van de ver¬plichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaar¬den, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede ver¬staan: de door of namens ver¬huurder aangewe¬zen personen. 

   

6.14. 

Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel of bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap.

Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen.

 

De herstellingen door huurder

Artikel 7

   

7.1.

Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen. 

 

Tenzij anders is overeengekomen, is huurder in ieder geval verantwoordelijk voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, waaronder begrepen trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen en binnenplaatsen.

 

7.2.

Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkun¬dig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voor¬schriften in acht nemen.

   

 

 

 

 

 

Het uitvoeren van dringende werkzaamheden en renovatie door verhuurder

Artikel 8

   

8.1.

Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, als ook aan de centrale voor¬zieningen daarvan toe¬staan. 

 

8.2.

Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden of renovatie.

 

8.3.

Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd. Indien huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht (8) weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

   

8.4.

Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankon¬diging van het tijdstip, plaats op werkdagen, drin¬gende gevallen evenwel uitge¬zonderd.

 

Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder 

Artikel 9

 

9.1.

Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren.

Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.  

 

9.2. 

De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die onder meer betrekking hebben op:

- aard en kwaliteit van te gebruiken materialen;

- het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw;

- (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;

- het onderhoud van de verandering;

- aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;

- verzekering, belasting en aansprakelijkheid.

 

Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt.

 

9.3.

Alle veranderingen die zonder de vereiste toestemming of in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuur¬der on¬gedaan worden gemaakt door huurder.

 

9.4. 

Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de verande¬ringen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht. 

 

9.5.

Huurder is verplicht, voor eigen rekening, door hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen op eerste aanzegging van verhuurder te verwijderen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering door verhuurder van dringende of renovatiewerkzaamheden.

 

9.6.

Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

 

9.7.

Voornoemde leden hebben eveneens betrekking op door huurder, in overleg met verhuurder, overgenomen veranderingen of toevoegingen van de vorige huurder. 

 

De beëindiging van de huur

Artikel 10

 

10.1.

Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schrif¬telijk bij aangete¬kende brief of deurwaardersexploot.   

10.2.   

Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.

 

10.3

Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder ge¬schiedt met in¬achtne¬ming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze ter¬mijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, dat huurder on¬afge¬broken in het genot van het gehuurde is geweest tot ten hoogste zes maan¬den.

   

10.4.

De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gron¬den.

 

10.5.

Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van de huur, tot verhuur of verkoop wenst over te gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging. 

 

De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur

Artikel  11

   

11.1

Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het ge¬huurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan ver¬huurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, be-houdens voor zover er spra¬ke is van normale slijtage, die voor rekening en risico van ver-huurder komt. Voor door huurder in het gehuur¬de aange¬brachte verande¬ringen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

   

11.2.

Vóór het einde van de huur¬overeen¬komst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde in¬spec¬teren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. 

Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden zal een op¬namerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huur¬overeenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het opnamerapport.

   

 

11.3.

Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen zullen bij het einde van de huur de volgende regels gelden:

veranderingen die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden

Verhuurder(s)


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Hieronder vindt u een voorbeeldcontract van Alles over Rechten. Dit contract kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van onderstaand contract is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in dit voorbeeldcontract.

 

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

   

 

De ondergetekenden:

   

De [[naam_verh]]., [[stat_gev]] en [[wo_ka]] te [[plaats_ver]] aan de [[adres_verh]] nr. [[nr]] hierna te noemen: "verhuurder", 

 

en

 

1. [[naam_huurder]], geboren op [[geb_datum_h]] te [[geb_plaats_h]] (BSN: [[bsn_huurder]]), wonende aan de [[adres_h]], [[pc_h]] te [[wp_h]]; 

 

 

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

   

  

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

 

   

Artikel 1 Het gehuurde

 

 

Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de woning, gelegen aan de ................ nr. ... te .........., inclusief onroerende aanhorigheden en inclusief het medegebruik van de om het complex eventueel gelegen groenstroken, en tuinen die als onroerende aanhorigheid zijn te beschouwen en het medegebruik van eventueel gemeenschappelijke ruimten, hierna te noemen: "het gehuurde". Een beschrijving van het gehuurde is als bijlage opgenomen.

 

 

Artikel 2 De bestemming van het gehuurde

 

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

  

 

Artikel 3 De huurperiode

 

De huurovereenkomst is met ingang van ............. aangegaan voor on¬bepaal¬de tijd. 

 

 

Artikel 4 De door huurder te betalen prijs

 

4.1. Vanaf de ingangsdatum van de huur is huurder maandelijks een prijs verschuldigd. Deze bestaat uit de huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor de in verband met de bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten, hierna te noemen “servicekosten”.

 

4.2.   De door huurder verschuldigde huurprijs bedraagt:  €…..

De huurprijs wordt jaarlijks gewijzigd overeenkomstig de bij of krachtens de wet bepaalde wijze. 

 

4.3.   Het maandelijks voorschotbedrag  met betrekking tot servicekosten bedraagt € 

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

   

a. stookkosten c.v.-installatie €.....

b. schoonhouden gemeenschappelijke ruimten €.....

c. tuinonderhoud €.....

d. waterverbruik €.....

e. huismeester / buurtconciërge / flatwacht €.....

elektra gemeenschappelijke ruimten en

- voorzieningen €.....

g. servicepakket huurdersonderhoud €.....

h. glasfonds €.....

i. ontstoppingsfonds €.....

j. beheer- en administratie kosten €.....

k. …………………………………. €…

 

Totaal €.....

 

4.4.   Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand op de door verhuurder aangegeven wijze. 

 

 

Artikel 5   De administratiekosten en de eerste huurtermijn

 

   

5.1. Bij ondertekening van dit contract betaalt huurder:

a. administratiekosten: €..... 

b. de huurprijs en het voorschot met betrekking tot servicekosten 

over de periode van ........ tot en met ........: €..... 

 

Totaal: €..... 

 

   

Artikel 6   De woonplaatskeuze van huurder

 

6.1. Huurder verklaart gedurende de huurovereenkomst woonplaats te hebben gekozen in het gehuurde.

6.2.   Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder zijn nieuwe adres schriftelijk doorgeven. Voor het geval huurder het gehuurde definitief verlaat zonder opgave van het nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

 

 

Artikel 7 Verstrekking gegevens huishoudinkomen en gezinssamenstelling

 

7.1.   Huurder verklaart dat de door hem aan verhuurder vóór aanvang van de huurovereenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot zijn huishoudinkomen en gezinssamenstelling juist en volledig

7.2.   Indien huurder onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en hij bij verstrekking van de juiste en volledige gegevens niet in aanmerking zou zijn gekomen voor het gehuurde, moet huurder het gehuurde ontruimen op eerste aanzegging van verhuurder. Indien huurder hiertoe niet overgaat, start verhuurder een gerechtelijke procedure met als doel ontruiming van het gehuurde. 

 

 

Artikel 8 De Algemene Huurvoorwaarden van verhuurder

   

8.1.   Op deze overeenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte d.d. ................. van verhuurder van toepassing.

8.2.   In afwijking van, respectievelijk als aanvulling op:

   

artikel .....................;

artikel .....................;

   

van de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte van verhuurder is het volgende overeengekomen:

- .............................................................................;

- .............................................................................;

 

Artikel 9 De bijlagen bij dit contract

 

   

9.1.   Huurder verklaart te hebben ontvangen:

a. de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte van verhuurder d.d.;

b. de beschrijving van het gehuurde;

c. de splitsingsakte / het splitsingsreglement / het huishoudelijk reglement; 

d. ……..................................................

   

9.2.   De in het eerste lid van dit artikel bedoelde bijlagen maken deel uit van de huurovereen¬komst.

   

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ...................... op .............. 20 ..

   

Verhuurder:               Huurder:

  1.                  

2.

 

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE AEDES

   

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Artikel 1

   

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas¬sing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

 

Meer dan één huurder

Artikel 2

2.1.

De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur, dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.

 

2.2.

Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

 

2.3. 

De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd.

 

2.4. 

Om de huurovereenkomst te doen eindigen, moet de opzegging aan of door (alle) in de aanhef genoemde huurder(s) geschieden. De in de aanhef genoemde huurders kunnen derhalve slechts gezamenlijk de huur opzeggen, tenzij verhuurder uitdrukkelijk instemt met een enkelvoudige beëindiging door één van de in de aanhef genoemde huurders. 

 

2.5.

Indien verhuurder op grond van een wettelijke dan wel contractuele regeling verplicht is tot het verrichten van een prestatie jegens huurder, bevrijdt nakoming aan één van de in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders, verhuurder van haar verplichting.

 

 

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Artikel 3

   

3.1.

Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter be¬schik¬king stellen, tenzij dit geen werkdag is. 

 

3.2.

Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving.  

   

Servicekosten

Artikel 4

 

4.1.

Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten.

Jaarlijks verstrekt verhuur¬der aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten.   

 

Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huur¬der als voor¬schot betaalde servicekosten zullen daarbij door de ver¬huur¬der met de huurder worden verre¬kend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuur¬der ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voor¬schot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt derhalve geen verreke¬ning plaats.

   

4.2.

Het tussen verhuurder en huurder geldende maan¬delijkse voor¬schot¬be¬drag kan, behoudens een tussen partijen aan¬gegane nadere overeen¬komst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het eerste lid van dit artikel bedoelde over¬zicht is ver¬strekt.

 

4.3.

Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten, dan wel een wijziging van de berekeningsmethodiek van de geleverde zaken of diensten, en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. 

 

Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

 

4.4.

Indien niet tenminste 70% is bereikt, is huurder voorts gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten, dan wel een wijziging van de berekeningsmethodiek van de geleverde zaken of diensten, en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien: 

het belang van verhuurder bij de wijziging zodanig is dat huurder - in redelijkheid de belangen van beide partijen in aanmerking genomen- zijn toestemming daaraan niet mag onthouden

en

verhuurder huurder over de wijziging tijdig heeft geïnformeerd en met huurder, de eventueel aanwezige bewonerscommissie, en indien nodig de huurdersorganisatie, overleg heeft gevoerd.

 

De algemene verplichtingen van verhuurder

Artikel 5

  

Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze inge¬vol¬ge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor re¬kening van huurder komen.

 

De verplichtingen van huurder 

Artikel 6

   

6.1.

Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn ge¬heel, bij vooruitbe¬taling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door verhuurder aangegeven wijze. 

 

Vanaf de eerste dag  van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.

 

6.2.

Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

6.3. 

Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.

 

6.4.

Huurder zal het gehuurde, waar¬onder begrepen alle aan¬horig¬heden en de eventuele gemeenschap¬pelijke ruimten, over¬een¬komstig de bestemming gebruiken en deze be-stemming niet wij¬zigen. Het is huurder niet toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in het gehuurde, delen van het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten te ontplooien.

 

Onder gemeenschappelijke ruimten wordt onder meer verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt.

 

6.5.

Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd feitelijk bewonen en de woonruimte daadwerkelijk voor hemzelf en de leden van zijn huishouden gebruiken. Huurder zal in het gehuurde zijn exclusieve hoofdverblijf houden. Indien huurder het gehuurde niet feitelijk bewoont, dan wel het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. 

 

6.6.

Het is huurder slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, dan wel het gehuurde op internet of anderszins aan derden te huur of gebruik aan te bieden. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden. 

 

Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen. Daarnaast is huurder een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,-- te vermeerderen met € 50,-- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

 

6.7.

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonen¬den geen over¬last of hinder wordt veroorzaakt door huur¬der, huisgenoten, huis¬dieren of door derden die zich vanwege huurder in, rondom of in de directe nabijheid van het ge¬huurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. 

 

Tevens dient huurder zich als goed huurder te gedragen richting medewerkers van verhuurder en/of door verhuurder ingehuurde derden. Fysiek of verbaal geweld, agressiviteit, dan wel ander wangedrag leidt tot passende (juridische) maatregelen jegens huurder, die kunnen leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst.  

 

6.8.

Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te (doen) kweken, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Huurder is bij overtreding van dit verbod een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 

€ 2.500,-- te vermeerderen met € 50,-- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

 

6.9.

Huurder is verplicht zijn voor- en achtertuin als sier- of moestuin te gebruiken en deze zodanig te onderhouden dat deze -naar het oordeel van verhuurder- een verzorgde indruk maakt en zal geen  bomen, struiken of andere beplanting aanbrengen die overlast voor derden kunnen veroorzaken.

 

Verhuurder heeft het recht te vorderen dat huurder bij het einde van de huur op kosten van huurder door hem geplante bomen en/of hoogopschietende beplanting (laat) verwijderen.

 

6.10.

Het is huurder niet toegestaan de tuin, dan wel andere gehuurde buitenruimte(n)te gebruiken voor opslag en/of stalling van voer- of vaartuigen, caravans, aanhangwagens, handelswaren, afval, dan wel gevaarlijke of milieubelastende zaken en andere zaken van welke aard dan ook.

 

Het is huurder voorts niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken voor opslag en/of stalling van tweewielers, kinderwagens, handelswaren, afval, gevaarlijke of milieubelastende zaken en andere zaken van welke aard dan ook. Doet huurder dat toch, dan is verhuurder gerechtigd deze zaken te verwijderen op kosten van huurder.  

 

6.11

Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering. In gestapelde bouw dient een zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is.

 

6.12.

Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voor¬ko¬ming van schade aan het gehuurde, in het bij¬zonder in geval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel drei¬gende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuur¬der te melden.

 

Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen. 

   

6.13.

In verband met controle door verhuurder van de naleving van de ver¬plichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaar¬den, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede ver¬staan: de door of namens ver¬huurder aangewe¬zen personen. 

   

6.14. 

Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel of bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap.

Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen.

 

De herstellingen door huurder

Artikel 7

   

7.1.

Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen. 

 

Tenzij anders is overeengekomen, is huurder in ieder geval verantwoordelijk voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, waaronder begrepen trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen en binnenplaatsen.

 

7.2.

Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkun¬dig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voor¬schriften in acht nemen.

   

 

 

 

 

 

Het uitvoeren van dringende werkzaamheden en renovatie door verhuurder

Artikel 8

   

8.1.

Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, als ook aan de centrale voor¬zieningen daarvan toe¬staan. 

 

8.2.

Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden of renovatie.

 

8.3.

Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd. Indien huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht (8) weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

   

8.4.

Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankon¬diging van het tijdstip, plaats op werkdagen, drin¬gende gevallen evenwel uitge¬zonderd.

 

Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder 

Artikel 9

 

9.1.

Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren.

Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.  

 

9.2. 

De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die onder meer betrekking hebben op:

- aard en kwaliteit van te gebruiken materialen;

- het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw;

- (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;

- het onderhoud van de verandering;

- aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;

- verzekering, belasting en aansprakelijkheid.

 

Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt.

 

9.3.

Alle veranderingen die zonder de vereiste toestemming of in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuur¬der on¬gedaan worden gemaakt door huurder.

 

9.4. 

Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de verande¬ringen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht. 

 

9.5.

Huurder is verplicht, voor eigen rekening, door hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen op eerste aanzegging van verhuurder te verwijderen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering door verhuurder van dringende of renovatiewerkzaamheden.

 

9.6.

Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

 

9.7.

Voornoemde leden hebben eveneens betrekking op door huurder, in overleg met verhuurder, overgenomen veranderingen of toevoegingen van de vorige huurder. 

 

De beëindiging van de huur

Artikel 10

 

10.1.

Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schrif¬telijk bij aangete¬kende brief of deurwaardersexploot.   

10.2.   

Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.

 

10.3

Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder ge¬schiedt met in¬achtne¬ming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze ter¬mijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, dat huurder on¬afge¬broken in het genot van het gehuurde is geweest tot ten hoogste zes maan¬den.

   

10.4.

De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gron¬den.

 

10.5.

Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van de huur, tot verhuur of verkoop wenst over te gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging. 

 

De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur

Artikel  11

   

11.1

Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het ge¬huurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan ver¬huurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, be-houdens voor zover er spra¬ke is van normale slijtage, die voor rekening en risico van ver-huurder komt. Voor door huurder in het gehuur¬de aange¬brachte verande¬ringen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

   

11.2.

Vóór het einde van de huur¬overeen¬komst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde in¬spec¬teren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. 

Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden zal een op¬namerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huur¬overeenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het opnamerapport.

   

 

11.3.

Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen zullen bij het einde van de huur de volgende regels gelden:

veranderingen die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden