envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Vaststellingsovereenkomst

-

Arbeid en ontslag

Algemeen
?

Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

 

 

De ondergetekenden:

 

de [[rechts_vorm]] [[naam_wg]] [[stat_gev]] te ([[pc_wg]]) [[vplaats_wg]], te dezen (rechtsgeldig) vertegenwoordigd door [[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]] in de functie van [[fc_vert_wg]], hierna te noemen [[mer_ster_wg]],

 

en

 

[[sekse_wn]] [[naam_wn]], geboren op [[geb_wn]] te [[gebpl_wn]] wonende aan de [[adres_wn]] [[pc_wn]] te [[wp_wn]] hierna te noemen [[mer_ster_wn]],

 

 

hierna afzonderlijk ook te noemen “[[mer_ster_wg]]” dan wel “[[mer_ster_wn]]” dan wel “Partij” en gezamenlijk ook te noemen “Partijen”;

 

 

 

Overwegende dat:

 

·         [[mer_ster_wn]] op basis van een arbeidsovereenkomst voor [[bep_onb_aovk]] bij [[mer_ster_wg]] de functie [[functie_wn]] vervuld tegen een (laatstelijk genoten) van € [[salaris_vso]].

 

·         tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de functie moet worden uitgevoerd, waardoor de arbeidsrelatie tussen partijen onder druk is komen te staan;

 

·         Partijen over dit verschil van inzicht herhaalde malen overleg hebben gepleegd teneinde te bezien in hoeverre de relatie tussen Partijen verbeterd zou kunnen worden;

 

·         ondanks gerede inspanningen, Partijen tot de conclusie zijn gekomen dat hun verschil van inzicht niet kan worden bijgelegd;

 

·         daarmee een verdere samenwerking tussen Partijen niet langer mogelijk is;

 

·         [[mer_ster_wg]] heeft aangegeven dat zij, gezien deze ontwikkelingen, geen mogelijkheid meer ziet de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] te continueren en tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst over te gaan;

 

·         [[mer_ster_wn]] heeft onder protest mee willen werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

·         Partijen, op basis van de door [[mer_ster_wg]] uitgesproken wens tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, onderling overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt;

 

·         Aan de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] geen dringende reden ten grondslag ligt zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.

 

·         [[mer_ster_wn]] ook anderszins geen verwijt treft ter zake van de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]];

 

·         [[mer_ster_wn]] in de gelegenheid is gesteld zich te beraden op en te laten adviseren over (de gevolgen van) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en van die mogelijkheid [[jur_adv_vso]] heeft doordat hij zich heeft laten bijstaan door [[adviseur_wn]].

 

·         Partijen besloten hebben de tussen hen overeengekomen voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, vast te leggen door middel van deze vaststellingsovereenkomst (de “Overeenkomst”).

 

 

Artikel 1

Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

De arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, op initiatief van [[mer_ster_wg]], met wederzijds goedvinden met ingang van [[einddatum_aovk]] (“Einddatum”).

 

Tot aan Einddatum zal [[mer_ster_wn]] de openstaande verlofdagen opnemen. Voor

zover de openstaande verlofdagen niet toereikend zijn zal [[mer_ster_wn]] worden

vrijgesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2

Salaris en emolumenten tot Einddatum

 

Tot Einddatum behoudt [[mer_ster_wn]] aanspraak op salaris waarop hij uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]] aanspraak heeft, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Bij de vaststelling van Einddatum is geen rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn daar het hier een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft, doch is er rekening gehouden een fictieve opzegtermijn van 2 maanden.

 

Niet genoten vakantiedagen worden gedurende de fictieve opzegtermijn opgenomen door [[mer_ster_wn]]. Zo heeft [[mer_ster_wn]] tijd om een andere baan te vinden. De resterende vakantiedagen worden bij de eindafrekening uitbetaald.

 

 

Artikel 3

Eindafrekening

 

3.1     Per Einddatum zal [[mer_ster_wg]] zorgdragen voor een correcte eindafrekening.

 

3.2     [[mer_ster_wg]] zal uiterlijk binnen één maand na Einddatum een definitieve eindafrekening aan [[mer_ster_wn]] doen toekomen en tot financiële afwikkeling overgaan.                   

 

 

Artikel 4

Vergoeding

 

In verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal [[mer_ster_wg]] aan

[[mer_ster_wn]] in twee gelijke termijnen, ter weten bij de salarisronde van november

2012 en de salarisronde van januari 2013, een totale vergoeding betalen van €

[[verg_vso]] netto [[inex_vk_vso]] vakantiegeld [[perc_vkg_vso]]%.

         

De vergoeding zal aan [[mer_ster_wn]] worden uitgekeerd onder inhouding van de wettelijk voorschreven belastingen en premies sociale verzekeringen, tenzij [[mer_ster_wn]] een andere wijze van betaling prefereert. [[mer_ster_wg]] zal de vergoeding aan [[mer_ster_wn]] uitbetalen op een door [[mer_ster_wn]] aan te geven wijze, voor zover deze betalingswijze in overeenstemming is met de fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke voorschriften en niet tot extra kosten leidt voor [[mer_ster_wg]].

 

[[mer_ster_wn]] verklaart ten tijde van het ondertekenen van de Overeenkomst geen andere baan of betaalde werkzaamheden te hebben aanvaard en evenmin daarop concreet uitzicht te hebben. Hij realiseert zich dat deze omstandigheid een voorwaarde voor [[mer_ster_wg]] vormt om de Overeenkomst aan te gaan. [[mer_ster_wn]] is verplicht de beëindigingsvergoeding terstond aan [[mer_ster_wg]] terug te betalen, indien blijkt dat deze verklaring onjuist is.

 

Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting nadat alle verplichtingen uit het dienstverband zijn nagekomen, zoals uitbetaling van vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden. Indien [[mer_ster_wn]] eerder dan 1 januari 2013 in dienst treedt bij een andere [[mer_ster_wg]] voor tenminste hetzelfde aantal uren en tenminste hetzelfde salaris als bij [[mer_ster_wg]], heeft [[mer_ster_wg]] geen loonbetalingsverplichting jegens [[mer_ster_wn]] meer vanaf datum van indiensttreding. De uitbetaling van de ontslagvergoeding blijft echter ongewijzigd.

 

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen zich onthouden van het doen van enige uitlatingen en/of mededelingen

die op enigerlei wijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor (de goede naam van) de andere

Partij.

 

Postcontractuele bedingen

 

Alle postcontractuele verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tussen

Partijen, zoals onder meer het geheimhoudingsbeding met inbegrip van het boetebeding,

blijven onverminderd van kracht na Einddatum, zoals met [[mer_ster_wn]] in de

arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en wijze

van totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede over enige kwestie, aanleiding en/of

achtergrond van of met betrekking tot de getroffen regeling en/of de beëindiging van de

arbeidsovereenkomst. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de andere Partij kan

enige informatie hieromtrent met derden worden gedeeld.

 

        

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing indien en voor zover een Partij

verplicht is ingevolge enige wettelijke bepaling en/of algemeen verbindend voorschrift

dan wel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter zake van de in dit

artikellid bedoelde aangelegenheden enige mededeling te doen.

 

Het staat [[mer_ster_wn]] vrij, ter onderbouwing van zijn standpunt dat

[[mer_ster_wn]] ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen enkel

verwijt kan worden gemaakt, een exemplaar van de Overeenkomst aan UWV voor te

leggen.

 

Overtreding van dit artikel, het geheimhoudingsbeding en of een postcontractueel beding

wordt beboet met een dwangsom van €[[boete]] per overtreding, onverminderd de

gehoudenheid tot betaling aan de [[mer_ster_wg]] van een volledige

[[schadevergoeding]] te dezer zake, indien deze hoger uitvalt dan het vermelde

boetebedrag.

 

Artikel 8

Finale kwijting

 

8.1     Partijen zullen geen andere rechten jegens elkaar uitoefenen in verband met de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, anders dan:

 

    de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst; en

 

de gebruikelijke rechten en plichten ter zake van het voortbestaan van de

arbeidsovereenkomst tussen Partijen tot Einddatum.

 

8.2     Partijen verlenen hierbij elkaar over en weer finale kwijting ter zake van alle andere aanspraken anders dan bedoeld onder lid 1 onder (a) en (b), waaronder alle verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de eventueel van toepassing zijnde CAO.

 

Artikel 9

Slotbepalingen

 

9.1     De Overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.

 

9.2     Partijen doen hierbij afstand van hun recht om de ontbinding en/of de vernietigbaarheid van de Overeenkomst in te roepen.

 

9.3     De Overeenkomst vormt de volledige weergave van de tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande tussen [[mer_ster_wg]] en [[mer_ster_wn]] afspraken en gedane toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk inclusief enige correspondentie hierover. Wijziging van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 

9.4     De Overeenkomst en alle eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen wordt beheerst door Nederlands recht.

 

 

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan. De [[mer_ster_wn]] verklaart met de ondertekening van de overeenkomst tevens deze in zijn volledigheid te begrijpen en in te stemmen met alle bepalingen uit deze overeenkomst.

 

Aldus overeengekomen op [[datum]] en in tweevoud ondertekend door Partijen op de plaatsen en data zoals hieronder genoemd:

 

 

 

Plaats: [[stad]]                                                       Plaats: [[stad]]

Datum:                                                                  Datum:

 

Handtekening [[mer_ster_wg]]:                                 Handtekening [[mer_ster_wn]]:

 

 

 

 

 

 

[[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]]                         [[sekse_wn]] [[naam_wn]]

 

 

 

Werkgever

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

 

 

De ondergetekenden:

 

de [[rechts_vorm]] [[naam_wg]] [[stat_gev]] te ([[pc_wg]]) [[vplaats_wg]], te dezen (rechtsgeldig) vertegenwoordigd door [[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]] in de functie van [[fc_vert_wg]], hierna te noemen [[mer_ster_wg]],

 

en

 

[[sekse_wn]] [[naam_wn]], geboren op [[geb_wn]] te [[gebpl_wn]] wonende aan de [[adres_wn]] [[pc_wn]] te [[wp_wn]] hierna te noemen [[mer_ster_wn]],

 

 

hierna afzonderlijk ook te noemen “[[mer_ster_wg]]” dan wel “[[mer_ster_wn]]” dan wel “Partij” en gezamenlijk ook te noemen “Partijen”;

 

 

 

Overwegende dat:

 

·         [[mer_ster_wn]] op basis van een arbeidsovereenkomst voor [[bep_onb_aovk]] bij [[mer_ster_wg]] de functie [[functie_wn]] vervuld tegen een (laatstelijk genoten) van € [[salaris_vso]].

 

·         tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de functie moet worden uitgevoerd, waardoor de arbeidsrelatie tussen partijen onder druk is komen te staan;

 

·         Partijen over dit verschil van inzicht herhaalde malen overleg hebben gepleegd teneinde te bezien in hoeverre de relatie tussen Partijen verbeterd zou kunnen worden;

 

·         ondanks gerede inspanningen, Partijen tot de conclusie zijn gekomen dat hun verschil van inzicht niet kan worden bijgelegd;

 

·         daarmee een verdere samenwerking tussen Partijen niet langer mogelijk is;

 

·         [[mer_ster_wg]] heeft aangegeven dat zij, gezien deze ontwikkelingen, geen mogelijkheid meer ziet de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] te continueren en tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst over te gaan;

 

·         [[mer_ster_wn]] heeft onder protest mee willen werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

·         Partijen, op basis van de door [[mer_ster_wg]] uitgesproken wens tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, onderling overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt;

 

·         Aan de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] geen dringende reden ten grondslag ligt zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.

 

·         [[mer_ster_wn]] ook anderszins geen verwijt treft ter zake van de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]];

 

·         [[mer_ster_wn]] in de gelegenheid is gesteld zich te beraden op en te laten adviseren over (de gevolgen van) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en van die mogelijkheid [[jur_adv_vso]] heeft doordat hij zich heeft laten bijstaan door [[adviseur_wn]].

 

·         Partijen besloten hebben de tussen hen overeengekomen voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, vast te leggen door middel van deze vaststellingsovereenkomst (de “Overeenkomst”).

 

 

Artikel 1

Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

De arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, op initiatief van [[mer_ster_wg]], met wederzijds goedvinden met ingang van [[einddatum_aovk]] (“Einddatum”).

 

Tot aan Einddatum zal [[mer_ster_wn]] de openstaande verlofdagen opnemen. Voor

zover de openstaande verlofdagen niet toereikend zijn zal [[mer_ster_wn]] worden

vrijgesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2

Salaris en emolumenten tot Einddatum

 

Tot Einddatum behoudt [[mer_ster_wn]] aanspraak op salaris waarop hij uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]] aanspraak heeft, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Bij de vaststelling van Einddatum is geen rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn daar het hier een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft, doch is er rekening gehouden een fictieve opzegtermijn van 2 maanden.

 

Niet genoten vakantiedagen worden gedurende de fictieve opzegtermijn opgenomen door [[mer_ster_wn]]. Zo heeft [[mer_ster_wn]] tijd om een andere baan te vinden. De resterende vakantiedagen worden bij de eindafrekening uitbetaald.

 

 

Artikel 3

Eindafrekening

 

3.1     Per Einddatum zal [[mer_ster_wg]] zorgdragen voor een correcte eindafrekening.

 

3.2     [[mer_ster_wg]] zal uiterlijk binnen één maand na Einddatum een definitieve eindafrekening aan [[mer_ster_wn]] doen toekomen en tot financiële afwikkeling overgaan.                   

 

 

Artikel 4

Vergoeding

 

In verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal [[mer_ster_wg]] aan

[[mer_ster_wn]] in twee gelijke termijnen, ter weten bij de salarisronde van november

2012 en de salarisronde van januari 2013, een totale vergoeding betalen van €

[[verg_vso]] netto [[inex_vk_vso]] vakantiegeld [[perc_vkg_vso]]%.

         

De vergoeding zal aan [[mer_ster_wn]] worden uitgekeerd onder inhouding van de wettelijk voorschreven belastingen en premies sociale verzekeringen, tenzij [[mer_ster_wn]] een andere wijze van betaling prefereert. [[mer_ster_wg]] zal de vergoeding aan [[mer_ster_wn]] uitbetalen op een door [[mer_ster_wn]] aan te geven wijze, voor zover deze betalingswijze in overeenstemming is met de fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke voorschriften en niet tot extra kosten leidt voor [[mer_ster_wg]].

 

[[mer_ster_wn]] verklaart ten tijde van het ondertekenen van de Overeenkomst geen andere baan of betaalde werkzaamheden te hebben aanvaard en evenmin daarop concreet uitzicht te hebben. Hij realiseert zich dat deze omstandigheid een voorwaarde voor [[mer_ster_wg]] vormt om de Overeenkomst aan te gaan. [[mer_ster_wn]] is verplicht de beëindigingsvergoeding terstond aan [[mer_ster_wg]] terug te betalen, indien blijkt dat deze verklaring onjuist is.

 

Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting nadat alle verplichtingen uit het dienstverband zijn nagekomen, zoals uitbetaling van vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden. Indien [[mer_ster_wn]] eerder dan 1 januari 2013 in dienst treedt bij een andere [[mer_ster_wg]] voor tenminste hetzelfde aantal uren en tenminste hetzelfde salaris als bij [[mer_ster_wg]], heeft [[mer_ster_wg]] geen loonbetalingsverplichting jegens [[mer_ster_wn]] meer vanaf datum van indiensttreding. De uitbetaling van de ontslagvergoeding blijft echter ongewijzigd.

 

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen zich onthouden van het doen van enige uitlatingen en/of mededelingen

die op enigerlei wijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor (de goede naam van) de andere

Partij.

 

Postcontractuele bedingen

 

Alle postcontractuele verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tussen

Partijen, zoals onder meer het geheimhoudingsbeding met inbegrip van het boetebeding,

blijven onverminderd van kracht na Einddatum, zoals met [[mer_ster_wn]] in de

arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en wijze

van totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede over enige kwestie, aanleiding en/of

achtergrond van of met betrekking tot de getroffen regeling en/of de beëindiging van de

arbeidsovereenkomst. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de andere Partij kan

enige informatie hieromtrent met derden worden gedeeld.

 

        

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing indien en voor zover een Partij

verplicht is ingevolge enige wettelijke bepaling en/of algemeen verbindend voorschrift

dan wel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter zake van de in dit

artikellid bedoelde aangelegenheden enige mededeling te doen.

 

Het staat [[mer_ster_wn]] vrij, ter onderbouwing van zijn standpunt dat

[[mer_ster_wn]] ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen enkel

verwijt kan worden gemaakt, een exemplaar van de Overeenkomst aan UWV voor te

leggen.

 

Overtreding van dit artikel, het geheimhoudingsbeding en of een postcontractueel beding

wordt beboet met een dwangsom van €[[boete]] per overtreding, onverminderd de

gehoudenheid tot betaling aan de [[mer_ster_wg]] van een volledige

[[schadevergoeding]] te dezer zake, indien deze hoger uitvalt dan het vermelde

boetebedrag.

 

Artikel 8

Finale kwijting

 

8.1     Partijen zullen geen andere rechten jegens elkaar uitoefenen in verband met de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, anders dan:

 

    de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst; en

 

de gebruikelijke rechten en plichten ter zake van het voortbestaan van de

arbeidsovereenkomst tussen Partijen tot Einddatum.

 

8.2     Partijen verlenen hierbij elkaar over en weer finale kwijting ter zake van alle andere aanspraken anders dan bedoeld onder lid 1 onder (a) en (b), waaronder alle verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de eventueel van toepassing zijnde CAO.

 

Artikel 9

Slotbepalingen

 

9.1     De Overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.

 

9.2     Partijen doen hierbij afstand van hun recht om de ontbinding en/of de vernietigbaarheid van de Overeenkomst in te roepen.

 

9.3     De Overeenkomst vormt de volledige weergave van de tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande tussen [[mer_ster_wg]] en [[mer_ster_wn]] afspraken en gedane toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk inclusief enige correspondentie hierover. Wijziging van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 

9.4     De Overeenkomst en alle eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen wordt beheerst door Nederlands recht.

 

 

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan. De [[mer_ster_wn]] verklaart met de ondertekening van de overeenkomst tevens deze in zijn volledigheid te begrijpen en in te stemmen met alle bepalingen uit deze overeenkomst.

 

Aldus overeengekomen op [[datum]] en in tweevoud ondertekend door Partijen op de plaatsen en data zoals hieronder genoemd:

 

 

 

Plaats: [[stad]]                                                       Plaats: [[stad]]

Datum:                                                                  Datum:

 

Handtekening [[mer_ster_wg]]:                                 Handtekening [[mer_ster_wn]]:

 

 

 

 

 

 

[[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]]                         [[sekse_wn]] [[naam_wn]]

 

 

 

Werknemer

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

 

 

De ondergetekenden:

 

de [[rechts_vorm]] [[naam_wg]] [[stat_gev]] te ([[pc_wg]]) [[vplaats_wg]], te dezen (rechtsgeldig) vertegenwoordigd door [[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]] in de functie van [[fc_vert_wg]], hierna te noemen [[mer_ster_wg]],

 

en

 

[[sekse_wn]] [[naam_wn]], geboren op [[geb_wn]] te [[gebpl_wn]] wonende aan de [[adres_wn]] [[pc_wn]] te [[wp_wn]] hierna te noemen [[mer_ster_wn]],

 

 

hierna afzonderlijk ook te noemen “[[mer_ster_wg]]” dan wel “[[mer_ster_wn]]” dan wel “Partij” en gezamenlijk ook te noemen “Partijen”;

 

 

 

Overwegende dat:

 

·         [[mer_ster_wn]] op basis van een arbeidsovereenkomst voor [[bep_onb_aovk]] bij [[mer_ster_wg]] de functie [[functie_wn]] vervuld tegen een (laatstelijk genoten) van € [[salaris_vso]].

 

·         tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de functie moet worden uitgevoerd, waardoor de arbeidsrelatie tussen partijen onder druk is komen te staan;

 

·         Partijen over dit verschil van inzicht herhaalde malen overleg hebben gepleegd teneinde te bezien in hoeverre de relatie tussen Partijen verbeterd zou kunnen worden;

 

·         ondanks gerede inspanningen, Partijen tot de conclusie zijn gekomen dat hun verschil van inzicht niet kan worden bijgelegd;

 

·         daarmee een verdere samenwerking tussen Partijen niet langer mogelijk is;

 

·         [[mer_ster_wg]] heeft aangegeven dat zij, gezien deze ontwikkelingen, geen mogelijkheid meer ziet de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] te continueren en tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst over te gaan;

 

·         [[mer_ster_wn]] heeft onder protest mee willen werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

·         Partijen, op basis van de door [[mer_ster_wg]] uitgesproken wens tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, onderling overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt;

 

·         Aan de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] geen dringende reden ten grondslag ligt zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.

 

·         [[mer_ster_wn]] ook anderszins geen verwijt treft ter zake van de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]];

 

·         [[mer_ster_wn]] in de gelegenheid is gesteld zich te beraden op en te laten adviseren over (de gevolgen van) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en van die mogelijkheid [[jur_adv_vso]] heeft doordat hij zich heeft laten bijstaan door [[adviseur_wn]].

 

·         Partijen besloten hebben de tussen hen overeengekomen voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, vast te leggen door middel van deze vaststellingsovereenkomst (de “Overeenkomst”).

 

 

Artikel 1

Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

De arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, op initiatief van [[mer_ster_wg]], met wederzijds goedvinden met ingang van [[einddatum_aovk]] (“Einddatum”).

 

Tot aan Einddatum zal [[mer_ster_wn]] de openstaande verlofdagen opnemen. Voor

zover de openstaande verlofdagen niet toereikend zijn zal [[mer_ster_wn]] worden

vrijgesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2

Salaris en emolumenten tot Einddatum

 

Tot Einddatum behoudt [[mer_ster_wn]] aanspraak op salaris waarop hij uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]] aanspraak heeft, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Bij de vaststelling van Einddatum is geen rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn daar het hier een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft, doch is er rekening gehouden een fictieve opzegtermijn van 2 maanden.

 

Niet genoten vakantiedagen worden gedurende de fictieve opzegtermijn opgenomen door [[mer_ster_wn]]. Zo heeft [[mer_ster_wn]] tijd om een andere baan te vinden. De resterende vakantiedagen worden bij de eindafrekening uitbetaald.

 

 

Artikel 3

Eindafrekening

 

3.1     Per Einddatum zal [[mer_ster_wg]] zorgdragen voor een correcte eindafrekening.

 

3.2     [[mer_ster_wg]] zal uiterlijk binnen één maand na Einddatum een definitieve eindafrekening aan [[mer_ster_wn]] doen toekomen en tot financiële afwikkeling overgaan.                   

 

 

Artikel 4

Vergoeding

 

In verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal [[mer_ster_wg]] aan

[[mer_ster_wn]] in twee gelijke termijnen, ter weten bij de salarisronde van november

2012 en de salarisronde van januari 2013, een totale vergoeding betalen van €

[[verg_vso]] netto [[inex_vk_vso]] vakantiegeld [[perc_vkg_vso]]%.

         

De vergoeding zal aan [[mer_ster_wn]] worden uitgekeerd onder inhouding van de wettelijk voorschreven belastingen en premies sociale verzekeringen, tenzij [[mer_ster_wn]] een andere wijze van betaling prefereert. [[mer_ster_wg]] zal de vergoeding aan [[mer_ster_wn]] uitbetalen op een door [[mer_ster_wn]] aan te geven wijze, voor zover deze betalingswijze in overeenstemming is met de fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke voorschriften en niet tot extra kosten leidt voor [[mer_ster_wg]].

 

[[mer_ster_wn]] verklaart ten tijde van het ondertekenen van de Overeenkomst geen andere baan of betaalde werkzaamheden te hebben aanvaard en evenmin daarop concreet uitzicht te hebben. Hij realiseert zich dat deze omstandigheid een voorwaarde voor [[mer_ster_wg]] vormt om de Overeenkomst aan te gaan. [[mer_ster_wn]] is verplicht de beëindigingsvergoeding terstond aan [[mer_ster_wg]] terug te betalen, indien blijkt dat deze verklaring onjuist is.

 

Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting nadat alle verplichtingen uit het dienstverband zijn nagekomen, zoals uitbetaling van vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden. Indien [[mer_ster_wn]] eerder dan 1 januari 2013 in dienst treedt bij een andere [[mer_ster_wg]] voor tenminste hetzelfde aantal uren en tenminste hetzelfde salaris als bij [[mer_ster_wg]], heeft [[mer_ster_wg]] geen loonbetalingsverplichting jegens [[mer_ster_wn]] meer vanaf datum van indiensttreding. De uitbetaling van de ontslagvergoeding blijft echter ongewijzigd.

 

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen zich onthouden van het doen van enige uitlatingen en/of mededelingen

die op enigerlei wijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor (de goede naam van) de andere

Partij.

 

Postcontractuele bedingen

 

Alle postcontractuele verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tussen

Partijen, zoals onder meer het geheimhoudingsbeding met inbegrip van het boetebeding,

blijven onverminderd van kracht na Einddatum, zoals met [[mer_ster_wn]] in de

arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en wijze

van totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede over enige kwestie, aanleiding en/of

achtergrond van of met betrekking tot de getroffen regeling en/of de beëindiging van de

arbeidsovereenkomst. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de andere Partij kan

enige informatie hieromtrent met derden worden gedeeld.

 

        

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing indien en voor zover een Partij

verplicht is ingevolge enige wettelijke bepaling en/of algemeen verbindend voorschrift

dan wel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter zake van de in dit

artikellid bedoelde aangelegenheden enige mededeling te doen.

 

Het staat [[mer_ster_wn]] vrij, ter onderbouwing van zijn standpunt dat

[[mer_ster_wn]] ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen enkel

verwijt kan worden gemaakt, een exemplaar van de Overeenkomst aan UWV voor te

leggen.

 

Overtreding van dit artikel, het geheimhoudingsbeding en of een postcontractueel beding

wordt beboet met een dwangsom van €[[boete]] per overtreding, onverminderd de

gehoudenheid tot betaling aan de [[mer_ster_wg]] van een volledige

[[schadevergoeding]] te dezer zake, indien deze hoger uitvalt dan het vermelde

boetebedrag.

 

Artikel 8

Finale kwijting

 

8.1     Partijen zullen geen andere rechten jegens elkaar uitoefenen in verband met de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, anders dan:

 

    de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst; en

 

de gebruikelijke rechten en plichten ter zake van het voortbestaan van de

arbeidsovereenkomst tussen Partijen tot Einddatum.

 

8.2     Partijen verlenen hierbij elkaar over en weer finale kwijting ter zake van alle andere aanspraken anders dan bedoeld onder lid 1 onder (a) en (b), waaronder alle verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de eventueel van toepassing zijnde CAO.

 

Artikel 9

Slotbepalingen

 

9.1     De Overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.

 

9.2     Partijen doen hierbij afstand van hun recht om de ontbinding en/of de vernietigbaarheid van de Overeenkomst in te roepen.

 

9.3     De Overeenkomst vormt de volledige weergave van de tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande tussen [[mer_ster_wg]] en [[mer_ster_wn]] afspraken en gedane toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk inclusief enige correspondentie hierover. Wijziging van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 

9.4     De Overeenkomst en alle eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen wordt beheerst door Nederlands recht.

 

 

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan. De [[mer_ster_wn]] verklaart met de ondertekening van de overeenkomst tevens deze in zijn volledigheid te begrijpen en in te stemmen met alle bepalingen uit deze overeenkomst.

 

Aldus overeengekomen op [[datum]] en in tweevoud ondertekend door Partijen op de plaatsen en data zoals hieronder genoemd:

 

 

 

Plaats: [[stad]]                                                       Plaats: [[stad]]

Datum:                                                                  Datum:

 

Handtekening [[mer_ster_wg]]:                                 Handtekening [[mer_ster_wn]]:

 

 

 

 

 

 

[[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]]                         [[sekse_wn]] [[naam_wn]]

 

 

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

 

 

De ondergetekenden:

 

de [[rechts_vorm]] [[naam_wg]] [[stat_gev]] te ([[pc_wg]]) [[vplaats_wg]], te dezen (rechtsgeldig) vertegenwoordigd door [[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]] in de functie van [[fc_vert_wg]], hierna te noemen [[mer_ster_wg]],

 

en

 

[[sekse_wn]] [[naam_wn]], geboren op [[geb_wn]] te [[gebpl_wn]] wonende aan de [[adres_wn]] [[pc_wn]] te [[wp_wn]] hierna te noemen [[mer_ster_wn]],

 

 

hierna afzonderlijk ook te noemen “[[mer_ster_wg]]” dan wel “[[mer_ster_wn]]” dan wel “Partij” en gezamenlijk ook te noemen “Partijen”;

 

 

 

Overwegende dat:

 

·         [[mer_ster_wn]] op basis van een arbeidsovereenkomst voor [[bep_onb_aovk]] bij [[mer_ster_wg]] de functie [[functie_wn]] vervuld tegen een (laatstelijk genoten) van € [[salaris_vso]].

 

·         tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de functie moet worden uitgevoerd, waardoor de arbeidsrelatie tussen partijen onder druk is komen te staan;

 

·         Partijen over dit verschil van inzicht herhaalde malen overleg hebben gepleegd teneinde te bezien in hoeverre de relatie tussen Partijen verbeterd zou kunnen worden;

 

·         ondanks gerede inspanningen, Partijen tot de conclusie zijn gekomen dat hun verschil van inzicht niet kan worden bijgelegd;

 

·         daarmee een verdere samenwerking tussen Partijen niet langer mogelijk is;

 

·         [[mer_ster_wg]] heeft aangegeven dat zij, gezien deze ontwikkelingen, geen mogelijkheid meer ziet de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] te continueren en tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst over te gaan;

 

·         [[mer_ster_wn]] heeft onder protest mee willen werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

·         Partijen, op basis van de door [[mer_ster_wg]] uitgesproken wens tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, onderling overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt;

 

·         Aan de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wn]] geen dringende reden ten grondslag ligt zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.

 

·         [[mer_ster_wn]] ook anderszins geen verwijt treft ter zake van de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]];

 

·         [[mer_ster_wn]] in de gelegenheid is gesteld zich te beraden op en te laten adviseren over (de gevolgen van) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en van die mogelijkheid [[jur_adv_vso]] heeft doordat hij zich heeft laten bijstaan door [[adviseur_wn]].

 

·         Partijen besloten hebben de tussen hen overeengekomen voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, vast te leggen door middel van deze vaststellingsovereenkomst (de “Overeenkomst”).

 

 

Artikel 1

Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

De arbeidsovereenkomst tussen Partijen eindigt, op initiatief van [[mer_ster_wg]], met wederzijds goedvinden met ingang van [[einddatum_aovk]] (“Einddatum”).

 

Tot aan Einddatum zal [[mer_ster_wn]] de openstaande verlofdagen opnemen. Voor

zover de openstaande verlofdagen niet toereikend zijn zal [[mer_ster_wn]] worden

vrijgesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2

Salaris en emolumenten tot Einddatum

 

Tot Einddatum behoudt [[mer_ster_wn]] aanspraak op salaris waarop hij uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met [[mer_ster_wg]] aanspraak heeft, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Bij de vaststelling van Einddatum is geen rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn daar het hier een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft, doch is er rekening gehouden een fictieve opzegtermijn van 2 maanden.

 

Niet genoten vakantiedagen worden gedurende de fictieve opzegtermijn opgenomen door [[mer_ster_wn]]. Zo heeft [[mer_ster_wn]] tijd om een andere baan te vinden. De resterende vakantiedagen worden bij de eindafrekening uitbetaald.

 

 

Artikel 3

Eindafrekening

 

3.1     Per Einddatum zal [[mer_ster_wg]] zorgdragen voor een correcte eindafrekening.

 

3.2     [[mer_ster_wg]] zal uiterlijk binnen één maand na Einddatum een definitieve eindafrekening aan [[mer_ster_wn]] doen toekomen en tot financiële afwikkeling overgaan.                   

 

 

Artikel 4

Vergoeding

 

In verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal [[mer_ster_wg]] aan

[[mer_ster_wn]] in twee gelijke termijnen, ter weten bij de salarisronde van november

2012 en de salarisronde van januari 2013, een totale vergoeding betalen van €

[[verg_vso]] netto [[inex_vk_vso]] vakantiegeld [[perc_vkg_vso]]%.

         

De vergoeding zal aan [[mer_ster_wn]] worden uitgekeerd onder inhouding van de wettelijk voorschreven belastingen en premies sociale verzekeringen, tenzij [[mer_ster_wn]] een andere wijze van betaling prefereert. [[mer_ster_wg]] zal de vergoeding aan [[mer_ster_wn]] uitbetalen op een door [[mer_ster_wn]] aan te geven wijze, voor zover deze betalingswijze in overeenstemming is met de fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke voorschriften en niet tot extra kosten leidt voor [[mer_ster_wg]].

 

[[mer_ster_wn]] verklaart ten tijde van het ondertekenen van de Overeenkomst geen andere baan of betaalde werkzaamheden te hebben aanvaard en evenmin daarop concreet uitzicht te hebben. Hij realiseert zich dat deze omstandigheid een voorwaarde voor [[mer_ster_wg]] vormt om de Overeenkomst aan te gaan. [[mer_ster_wn]] is verplicht de beëindigingsvergoeding terstond aan [[mer_ster_wg]] terug te betalen, indien blijkt dat deze verklaring onjuist is.

 

Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting nadat alle verplichtingen uit het dienstverband zijn nagekomen, zoals uitbetaling van vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden. Indien [[mer_ster_wn]] eerder dan 1 januari 2013 in dienst treedt bij een andere [[mer_ster_wg]] voor tenminste hetzelfde aantal uren en tenminste hetzelfde salaris als bij [[mer_ster_wg]], heeft [[mer_ster_wg]] geen loonbetalingsverplichting jegens [[mer_ster_wn]] meer vanaf datum van indiensttreding. De uitbetaling van de ontslagvergoeding blijft echter ongewijzigd.

 

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen zich onthouden van het doen van enige uitlatingen en/of mededelingen

die op enigerlei wijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor (de goede naam van) de andere

Partij.

 

Postcontractuele bedingen

 

Alle postcontractuele verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tussen

Partijen, zoals onder meer het geheimhoudingsbeding met inbegrip van het boetebeding,

blijven onverminderd van kracht na Einddatum, zoals met [[mer_ster_wn]] in de

arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

 

Geheimhouding

 

Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en wijze

van totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede over enige kwestie, aanleiding en/of

achtergrond van of met betrekking tot de getroffen regeling en/of de beëindiging van de

arbeidsovereenkomst. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de andere Partij kan

enige informatie hieromtrent met derden worden gedeeld.

 

        

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing indien en voor zover een Partij

verplicht is ingevolge enige wettelijke bepaling en/of algemeen verbindend voorschrift

dan wel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter zake van de in dit

artikellid bedoelde aangelegenheden enige mededeling te doen.

 

Het staat [[mer_ster_wn]] vrij, ter onderbouwing van zijn standpunt dat

[[mer_ster_wn]] ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen enkel

verwijt kan worden gemaakt, een exemplaar van de Overeenkomst aan UWV voor te

leggen.

 

Overtreding van dit artikel, het geheimhoudingsbeding en of een postcontractueel beding

wordt beboet met een dwangsom van €[[boete]] per overtreding, onverminderd de

gehoudenheid tot betaling aan de [[mer_ster_wg]] van een volledige

[[schadevergoeding]] te dezer zake, indien deze hoger uitvalt dan het vermelde

boetebedrag.

 

Artikel 8

Finale kwijting

 

8.1     Partijen zullen geen andere rechten jegens elkaar uitoefenen in verband met de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, anders dan:

 

    de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst; en

 

de gebruikelijke rechten en plichten ter zake van het voortbestaan van de

arbeidsovereenkomst tussen Partijen tot Einddatum.

 

8.2     Partijen verlenen hierbij elkaar over en weer finale kwijting ter zake van alle andere aanspraken anders dan bedoeld onder lid 1 onder (a) en (b), waaronder alle verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de eventueel van toepassing zijnde CAO.

 

Artikel 9

Slotbepalingen

 

9.1     De Overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.

 

9.2     Partijen doen hierbij afstand van hun recht om de ontbinding en/of de vernietigbaarheid van de Overeenkomst in te roepen.

 

9.3     De Overeenkomst vormt de volledige weergave van de tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande tussen [[mer_ster_wg]] en [[mer_ster_wn]] afspraken en gedane toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk inclusief enige correspondentie hierover. Wijziging van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 

9.4     De Overeenkomst en alle eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen wordt beheerst door Nederlands recht.

 

 

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan. De [[mer_ster_wn]] verklaart met de ondertekening van de overeenkomst tevens deze in zijn volledigheid te begrijpen en in te stemmen met alle bepalingen uit deze overeenkomst.

 

Aldus overeengekomen op [[datum]] en in tweevoud ondertekend door Partijen op de plaatsen en data zoals hieronder genoemd:

 

 

 

Plaats: [[stad]]                                                       Plaats: [[stad]]

Datum:                                                                  Datum:

 

Handtekening [[mer_ster_wg]]:                                 Handtekening [[mer_ster_wn]]:

 

 

 

 

 

 

[[sekse_vert_wg]] [[naam_vert_wg]]                         [[sekse_wn]] [[naam_wn]]