envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Stageovereenkomst

-

Arbeid en ontslag

Financieel


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

 

 

 

 

STAGEOVEREENKOMST

 

 

DE ONDERGETEKENDEN:

 

De [[rechtsvorm_st]] [[stagegever]] statutair gevestigd aan de 

[[adres_sg]]  te ([[pc_sg]]) [[plaats_sg]], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [[sekse_vert_sg]] [[naam_vert_sg]] in de functie van [[functie_vert_sg]], 

hierna te noemen: de stagegever

 

en

 

[[sekse_st]] [[naam_st]], geboren op [[gebdat_st]] te [[gebplaats_st]] wonende aan de [[adres_st]] [[pc_st]] te [[woonplaats_st]], ([[bsn_st]])

hierna te noemen: de stagiair.

 

 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 

● De stagiair gedurende de [[ww_st]]  ervaring wil opdoen in de rechtspraktijk;

● de stagiair stage wenst te lopen bij de stagegever die bereid is de stagiair daartoe in de gelegenheid te stellen;

● geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

1. Begripsomschrijving

 

Stage:

 

Het geheel van activiteiten dat de stagiair gedurende een al dan niet aaneengesloten periode in een stage-biedende organisatie onder begeleiding ontplooit in het kader van de gevolgde opleiding. 

 

 

2. Aanvang en duur

 

2.1 De stagegever laat de stagiair stage lopen in de periode [[aanv_st]] tot [[eind_st]]

2.2 Er wordt stage gelopen voor [[uren_pw]] per week binnen het bedrijf van de stagegever. 

 

 

3. Functie en plichten

 

3.1 De stagiair vervult als stagiair de functie [[functie_st]].

 

3.2 De stagiair is verplicht de binnen de stage-biedende organisatie in 

het belang van de orde, veiligheid en gezondheid geldende regels, 

voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen.

 

3.3 De stagiair is verplicht geheim te houden alles wat hem in de stage 

onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat als geheim ter zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Daartoe zal de stagiair een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen.

 

 

 

4. Begeleiding

 

4.1 De stagegever wijst [[aanhef_sbg]] [[beg_sbg]] aan als 

stagebegeleider.

 

4.2 De stagiair volgt tijdens de stage de aanwijzingen van de 

stagebegeleider op.

 

 

5. Vergoeding

 

De stagiair ontvangt van de stagegever een stagevergoeding bestaande uit een bedrag van €[[st_verg]] [[bru_net]] per maand.

 

 

6. Absentie

 

Van absentie en terugkomst van absentie stelt de stagiair de stagegever in kennis. 

 

 

7. Beoordeling

 

Aan het einde van de stageperiode zal de stagebegeleider een beoordeling over de stagiair uitspreken, welke vastgelegd zal worden.

 

 

8. Beëindiging 

 

8.1 De stage wordt beëindigd:

a. aan het eind van de onder 2 genoemde periode;

b. tussentijds na onderlinge overeenstemming van partijen en in 

onderstaande gevallen:

 

indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagiair redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de stage wordt voortgezet;

 

na schriftelijke aanzegging van de stagegever aan de stagiair indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagegever het doen voortduren van deze overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

 

8.2 Gedurende één jaar na het einde van de stage-overeenkomst – 

ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom het dienstverband tot een einde is gekomen – zal het de stagiair zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stagegever, niet zijn toegestaan om op enigerlei wijze, direct of indirect, zakelijke contacten te onderhouden met enige persoon, instelling, vennootschap of onderneming, waarmee de stagegever gedurende de stage-overeenkomst enigerlei zakelijk contact heeft gehad

 

 

Het voorgaande vormt de [[voll_part]]  weergave van alle tussen partijen gemaakte afspraken.

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te [[stad]], [[datum]]

 

 

 

 

Namens [[stagegever]]

 

 

 

-------------------------------- ------------------------

[[naam_vert_sg]] [[naam_st]]

 

 

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

 

 

 

 

STAGEOVEREENKOMST

 

 

DE ONDERGETEKENDEN:

 

De [[rechtsvorm_st]] [[stagegever]] statutair gevestigd aan de 

[[adres_sg]]  te ([[pc_sg]]) [[plaats_sg]], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [[sekse_vert_sg]] [[naam_vert_sg]] in de functie van [[functie_vert_sg]], 

hierna te noemen: de stagegever

 

en

 

[[sekse_st]] [[naam_st]], geboren op [[gebdat_st]] te [[gebplaats_st]] wonende aan de [[adres_st]] [[pc_st]] te [[woonplaats_st]], ([[bsn_st]])

hierna te noemen: de stagiair.

 

 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 

● De stagiair gedurende de [[ww_st]]  ervaring wil opdoen in de rechtspraktijk;

● de stagiair stage wenst te lopen bij de stagegever die bereid is de stagiair daartoe in de gelegenheid te stellen;

● geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

1. Begripsomschrijving

 

Stage:

 

Het geheel van activiteiten dat de stagiair gedurende een al dan niet aaneengesloten periode in een stage-biedende organisatie onder begeleiding ontplooit in het kader van de gevolgde opleiding. 

 

 

2. Aanvang en duur

 

2.1 De stagegever laat de stagiair stage lopen in de periode [[aanv_st]] tot [[eind_st]]

2.2 Er wordt stage gelopen voor [[uren_pw]] per week binnen het bedrijf van de stagegever. 

 

 

3. Functie en plichten

 

3.1 De stagiair vervult als stagiair de functie [[functie_st]].

 

3.2 De stagiair is verplicht de binnen de stage-biedende organisatie in 

het belang van de orde, veiligheid en gezondheid geldende regels, 

voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen.

 

3.3 De stagiair is verplicht geheim te houden alles wat hem in de stage 

onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat als geheim ter zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Daartoe zal de stagiair een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen.

 

 

 

4. Begeleiding

 

4.1 De stagegever wijst [[aanhef_sbg]] [[beg_sbg]] aan als 

stagebegeleider.

 

4.2 De stagiair volgt tijdens de stage de aanwijzingen van de 

stagebegeleider op.

 

 

5. Vergoeding

 

De stagiair ontvangt van de stagegever een stagevergoeding bestaande uit een bedrag van €[[st_verg]] [[bru_net]] per maand.

 

 

6. Absentie

 

Van absentie en terugkomst van absentie stelt de stagiair de stagegever in kennis. 

 

 

7. Beoordeling

 

Aan het einde van de stageperiode zal de stagebegeleider een beoordeling over de stagiair uitspreken, welke vastgelegd zal worden.

 

 

8. Beëindiging 

 

8.1 De stage wordt beëindigd:

a. aan het eind van de onder 2 genoemde periode;

b. tussentijds na onderlinge overeenstemming van partijen en in 

onderstaande gevallen:

 

indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagiair redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de stage wordt voortgezet;

 

na schriftelijke aanzegging van de stagegever aan de stagiair indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagegever het doen voortduren van deze overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

 

8.2 Gedurende één jaar na het einde van de stage-overeenkomst – 

ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom het dienstverband tot een einde is gekomen – zal het de stagiair zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stagegever, niet zijn toegestaan om op enigerlei wijze, direct of indirect, zakelijke contacten te onderhouden met enige persoon, instelling, vennootschap of onderneming, waarmee de stagegever gedurende de stage-overeenkomst enigerlei zakelijk contact heeft gehad

 

 

Het voorgaande vormt de [[voll_part]]  weergave van alle tussen partijen gemaakte afspraken.

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te [[stad]], [[datum]]

 

 

 

 

Namens [[stagegever]]

 

 

 

-------------------------------- ------------------------

[[naam_vert_sg]] [[naam_st]]