Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Een van de mogelijkheden om u te ontslaan is nadat de werkgever van het UWV toestemming heeft gekregen. Als uw werkgever toestemming in de vorm van een vergunning heeft gekregen mag hij u ontslaan.

 

Redelijke gronden

Het UWV moet toestemming geven aan de werkgever om u te kunnen slaan. Toestemming voor een opzegging kan wegens twee redelijke gronden aan het UWV gevraagd, te weten:

  • Bedrijfseconomische reden; en
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid.


De eerste redelijke grond is wegens het vervallen van arbeidsplaatsen. Dat kan als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden.

De tweede redelijke grond is wegens ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. De ziekteperiode van de werknemer dient wel ten minste twee jaar te hebben geduurd en het dient aannemelijk te zijn dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die 26 weken de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

 

Behandeling door UWV

De werkgever dient de ontslagaanvraag voor opzegging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd in bij UWV. Na een aanvraag tot toestemming door de werkgever, zendt het UWV een ontvangstmededeling aan de werkgever en werknemer. In die brief staat onder andere vermeld hoeveel tijd u heeft om u te verweren tegen het ontslag. Dat wil zeggen dat u een brief (verweerschrift) stuurt naar het UWV waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het ontslag en waarom het UWV de ontslagvergunning niet zou moeten afgeven. Houdt u dan wel rekening met de termijn die vermeld staat in de brief. Het UWV is een overheidstermijn die zich strikt aan de termijnen houdt. Als u te laat bent, dan neemt het UWV uw bezwaar niet meer in behandeling.

Na het verweer van de werknemer en eventueel reactie van de werkgever, kan het UWV de Ontslagadviescommissie om advies vragen. Het UWV neemt na het advies ten slotte een besluit. Tegen dit besluit kunnen partijen niet in bezwaar gaan. Partijen kunnen wel binnen twee maanden een gerechtelijke procedure starten bij de kantonrechter.

 

Opzegverboden

De werkgever mag u overeenkomst niet opzeggen wanneer er sprake is van een situatie waarin het verboden is de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zelfs niet als het UWV hiervoor toestemming heeft verleend. Voorbeelden van situaties waarin normaal gesproken een opzegverbod geldt:

  • Gedurende de eerste twee jaar ziekteperiode.
  • Gedurende de zwangerschap.
  • Gedurende het zwangerschapsverlof en de periode van zes weken erna.
  • Wegens medezeggenschapstaken.

Wanneer uw werkgever uw overeenkomst toch opzegt, kunt u binnen twee maanden de kantonrechter verzoeken de opzegging in strijd met het opzegverbod te vernietigen.

Opzegtermijn

Uw werkgever mag de overeenkomst alleen opzeggen als het UWV toestemming heeft verleent. Hierbij moet de werkgever wel de opzegtermijn in acht nemen. De opzegtermijn staat vaak vermeld in uw arbeidsovereenkomst of in de cao. Indien de opzegtermijn daar niet vermeld staat dan is de wettelijke opzegtermijnen van toepassing.

Bij de volgende dienstverbanden gelden de volgende termijnen:

  • Dienstverband van 0 tot 5 jaar → opzegtermijn van 1 maand.
  • Dienstverband van 5 tot 10 jaar → opzegtermijn van 2 maanden.
  • Dienstverband van 10 tot 15 jaar → opzegtermijn van 3 maanden.
  • Dienstverband van 15 jaar en meer → opzegtermijn van 4 maanden.