Medezeggenschap maakt het mogelijk dat werknemers betrokken zijn bij de besluitvorming in het bedrijf waar ze werken. Werknemers mogen dan meebeslissen over het beleid en de gang van zaken. Hierbij kan het gaan over uw arbeidsomstandigheden, rooster, beoordelingsregeling of scholingsmogelijkheden.

Medezeggenschapsecht beoogt twee doelen:

  • Belang van de medewerkers: medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming.
  • Belang van de onderneming: medezeggenschap kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming en tot betere acceptatie van de besluiten.

 

Wet op de Ondernemingsraden 

De wet die medezeggenschap regelt is de Wet op de Ondernemingsraden (ook wel WOR). Volgens deze wet is uw werkgever verplicht een Ondernemingsraad in te stellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn in het bedrijf waar u werkt. De WOR zegt dat er sprake moet zijn van een onderneming, waarbij er sprake is van een zelfstandige eenheid en mensen die samenwerken in loondienst. Je kan hierbij denken aan een winkel, een ziekenhuis of een restaurant.

Wanneer een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarin in de regel 50 werknemers werkzaam zijn, dan dient een ondernemer, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR, een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad in te stellen.

Wanneer een ondernemer voor meer dan één onderneming een Ondernemingsraad heeft ingesteld, is hij verplicht (indien bevorderlijk voor de toepassing van de WOR) een Centrale Ondernemingsraad in te stellen. Het verschil met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad is dat de Centrale Ondernemingsraad wordt ingesteld ‘naast’ de andere ondernemingsraden. De Gemeenschappelijke Ondernemingsraad komt ‘in plaats van’ de andere ondernemingsraden. 

 

Verplichte Ondernemingsraad

Als er sprake is van een onderneming en er zijn ten minste 50 personen werkzaam, dan bestaat de verplichting in het bedrijf om een Ondernemingsraad in te stellen. Dit is een orgaan waarin werknemers uit het bedrijf  hun stem kunnen laten horen om het belang van de sociale en economische doelstellingen van het bedrijf te vertegenwoordigen. Hierbij kan je denken aan het verschaffen van werkgelegenheid, het hanteren van een goed scholingsbeleid maar ook het behalen van winst.

Wanneer in een onderneming in de regel ten minste 10 personen, maar minder dan 50 personen werkzaam zijn, kan een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Op verzoek van de meerderheid van het personeel is een werkgever verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. In een personeelsvertegenwoordiging worden onder andere de algemene gang van zaken besproken. De personeelsvertegenwoordiging heeft niet de adviesbevoegdheid die een Ondernemingsraad wel heeft.

In een onderneming waarin ten minste 10 personen, maar minder dan 50 personen werkzaam zijn, is de werkgever verplicht minimaal 2 keer per jaar een personeelsvergadering in te stellen. De werkgever is tot dit overleg verplicht indien ¼ van het personeel hem daartoe een gemotiveerd verzoek doet. De werkzaamheden en de resultaten van de onderneming worden onder andere in een personeelsvergadering besproken.